EPAŞ DÖKÜM SAN. ve TİC.AŞ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla EPAŞ DÖKÜM SAN. ve TİC.A.Ş. (“EPAŞ” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

   

  EPAŞ DÖKÜM SAN. ve TİC.AŞ. ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

   

  • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası
  • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP),
  • Müşteri İşlem Bilgisi: şikayet ve talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtlar, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi,
  • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
  • Lokasyon Bilgileriniz: Konum bilgisi
  • Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası; kredi ve risk bilgileri;
  • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları;
  • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses kayıtları, fotoğraf, kamera kayıtları;
  • İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz; Meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar
  • Demografik Verileriniz; eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve benzeri profil bilgileri

   

 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

   

  EPAŞ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

   

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Ürün/ hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
  • Talep edilen hizmetlerin ürün ve hizmetlerimize yönelik teklif toplama sürecinin yürütülmesi,
  • Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi ve takibi,
  • Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması süreci,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • Tanıtım, yatırım, analiz, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Müşteri/Bayi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,
  • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri/Bayi Değerlendirmesi
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Cari kart açılış formu sürecinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 
 3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


  Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

   

 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

   

  Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   

 5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

   

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

 6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Süleyman Demirel Bulvarı, NO:27 Sarıçam / ADANA Tlf – Fax : 0322 394 3434, Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [epasdokum@hs03.kep.tr] adresine iletebilirsiniz.

 

KVKK Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…