EPAŞ Deney Laboratuvarında ‘’TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın gerekliliklerini, müşterilerinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekli gelişimi konusundaki sorumluluğunu üstlenerek, idari ve teknik kadrolarında yer alan tüm personelinin;

 • Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak, teknik, idari, mali ve ticari kararlarında iç ve dış baskılara ve etkilere maruz bırakılmayacağını,
 • Yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ticari / mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacağını,
 • Deney sonuçlarının ve bu sonuçların değişmezliğini riske sokacak laboratuvar dışındaki kişiler ile hiçbir bağlantıya girmeyeceklerini,
 • Deney faaliyetlerinde görevli personelin ücret belirlemesi ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili gelişmelerin yaptıkları deney sayısı ve bulunan sonuçlarla bağlı olmaksızın yürütüldüğünü ve yürütüleceğini,
 • Laboratuvar personelinin gizlilik ve tarafsızlık beyanına aykırı davranması durumunda yasal sorumluluğumuzu yerine getireceğimi,
 • Laboratuvar deney faaliyeti için talepte bulunma işleminden başlayarak laboratuvar deney faaliyetinin sonuçlarının raporlanması aşamasına kadar oluşan iç kayıtlar ve diğer taraflardan elde edilen bilgilerin kayıtları, kuruluşumuz üst yönetimi ve laboratuvar deney faaliyetlerinde yer alan personel dışında hiç kimseye gösterilmeyeceğini,
 • Müşteriler ile ilgili bilgileri içeren kayıtların, yazılı ve sözlü olarak üçüncü şahıslara kanuni zorunluluklar dışında hiçbir şekilde vermeyeceğini,
 • Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olarak müşterilerinin laboratuvarımıza verdikleri tüm talimatlar, bu talimatlarla birlikte verilen tüm ek bilgi ve belgelerin içerikleri, laboratuvarın bu müşterilerine sundukları hizmetler, hizmetlerin içeriği ve sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler, düzenlenen rapor ve sertifikalar ile bunların içerikleri de dahil olmak üzere gizli tutacağını,
 • Müşteriye ait bilgiler kamuyla paylaşılacaksa önceden müşterinin yazılı izninin alınacağını,
 • Oluşturulan tüm kayıtları ilgili talimatlar ve prosedürlere göre emniyetli bir şekilde ve gizlilik içinde muhafaza edileceğini,
 • Yasaların bildirimini gerekli kıldığı müşteri bilgileri veya sözleşme taahhütleri gereği, bildirimi serbest olan bilgiler için laboratuvar müşterisini ve/veya ilgili tarafları yazılı bilgilendireceğimi, beyan ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı
Can ULAŞTIRICI